About

สำหรับแก้บน เพื่อให้ ดญ.กรวรรณ พื้นแสน ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนที่ โรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.อนุสาวรีย์สสามบูรพาจารย์
2.พระพิรุณทรงนาค

3.ศาลเจ้าแม่พัชรี และ ศาลเจ้าพ่อหองผักชี

4.ศาลในโรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5.พระพุทธรูป ในโรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แก้บนมื่อวันที่ 11 มี.ค.66